ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ (Gender Responsive Budgeting GRB)


        เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ (Gender Responsive Budgeting : GRB) ” ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า และในแบบ Zoom Cloud Meeting  กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียริจาก คุณชวาลี โอสถานุเคราะห์ (Zonta International, District Goveror, District 17) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและเปิดการอบรม และ ดร.สร้อยเพชร เรศานนท์ (ผู้อำนวยการซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6) กล่าวรายงาน 

      จากนั้น ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า) บรรยาย เรื่อง “แนวคิดการจัดทำงบประมาณที่คำนีงถึงมิติเพศภาวะ” และการแบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยทีมวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า คุณนิตยา โพธิ์นอก (นักวิชาการผู้ชำนาญการ) คุณวลัยพร ล้ออัศจรรย์ (นักบริหารโครงการชำนาญการ) ร่วมให้โจทย์ “วิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่านมุมมองเพศ” โดยการวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแยกกลุ่ม/วัย  ในภาคบ่ายเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนโครงการที่คำนึงถึงความเสมอภาคระหว่างเพศและวัย โดยทีมวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งให้ผู้เข้าอบรมนำเสนอแนวคิด ข้อเสนอของแต่ละกลุ่ม  ส่วนในช่วงท้าย เป็นการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการจากแผนปฏิบัติการ และกล่าวปิดงาน โดยดร.สร้อยเพชร เรศานนท์ สถาบันพระปกเกล้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมดังกล่าวจะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ โดยนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า