ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ร่วมหารือ พัฒนาและขับเคลื่อนโครงการ ญาญอ ผ้าทอแห่งวัฒนธรรม


       เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่น 11 (ปนป.11) กลุ่มไก่ฟ้า สถาบันพระปกเกล้า นำโดยนายสุวัฒน์ คีรีวิเชียร นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เดินทางเข้าพบนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนางทรงศรี คมขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือและการขับเคลื่อนโครงงาน "ญาญอ ผ้าทอแห่งวัฒนธรรม" 

     ซึ่งเป็นโครงการที่นักศึกษากลุ่มไก่ฟ้าจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มสตรีปกาเกอะญอ บ้านทุ่งพร้าวกะเหรี่ยง หมู่ที่ 8 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์ต่อกลุ่มเป้าหมาย เพิ่มมูลค่า แต่ยังคงเอกลักษณ์ของท้องถิ่น อันนำไปสู่การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า