ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า บรรยายสาธารณะ เรื่อง รอบรู้รัฐธรรมนูญรอบโลก กำเนิด ที่มา โครงสร้าง ผลต่อชาติ และประชาธิปไตย


             เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า จัดการบรรยายสาธารณะชุด “รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ” ครั้งที่ 1 หัวข้อ “รอบรู้รัฐธรรมนูญรอบโลก : กำเนิด ที่มา โครงสร้าง ผลต่อชาติ และประชาธิปไตย”โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา (คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และดำเนินรายการโดย นายภูริภัทร์ เครือนพรัตน์ (นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า) กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้ โครงการบรรยายสาธารณะชุด “รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ” ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าเล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้แก่ประชาชน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในแวดวงสำคัญของสังคมไทย ที่อยากมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนานาประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจความแตกต่างและความเหมือน นำมาสะท้อนย้อนคิดต่อการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญในประเทศไทย “การบรรยายสาธารณะชุด รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ” มีการจัดกิจกรรม จำนวน 11 ครั้ง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญในประเทศต่างๆ รวมถึงบริบทของประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า