ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีมอบโล่รางวัลเยาวชนฯ และพิธีมอบใบรับรองการเข้าร่วมโครงการวิจัย ประจำปี 2564


          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบโล่รางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น และพิธีมอบใบรับรองการเข้าร่วมโครงการวิจัยขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและใบรับรอง และกล่าวรายงาน โดย นายภควัต อัจฉริยปัญญา (นักฝึกอบรมชำนาญการพิเศษ) 

โดยรางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น มีทีมที่ได้รับรางวัลดังนี้ ระดับเหรียญทอง

 • โล่รางวัล ให้แก่ ทีม The youth dreams
 • เกียรติบัตร ให้แก่ เทศบาลเมืองทุ่งสง
 • โล่รางวัล ให้แก่ ทีม NL Children’s Council And PW School
 • เกียรติบัตร ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

ระดับเหรียญเงิน

 • โล่รางวัล ให้แก่ ทีม Coral Ranger 3
 • เกียรติบัตร ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 • โล่รางวัล ให้แก่ ทีมสภานักเรียนโรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
 • เกียรติบัตร ให้แก่ เทศบาลตำบลเวียงตาล
 • โล่รางวัล ให้แก่ ทีม PHUKET CORAL PROTECTOR
 • เกียรติบัตร ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ระดับเหรียญทองแดง

 • โล่รางวัล ให้แก่ ทีมยุวศิลปินถิ่นเวินพระบาท
 • เกียรติบัตร ให้แก่ เทศบาลตำบลเวินพระบาท
 • โล่รางวัล ให้แก่ ทีมแพงโขง โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
 • เกียรติบัตร ให้แก่ เทศบาลตำบลบ้านแพง
 • โล่รางวัล ให้แก่ ทีมเยาวชนเรารักษ์บางปลา
 • เกียรติบัตร ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
 • โล่รางวัล ให้แก่ ทีม NEW GEN DEVELOP
 • เกียรติบัตร ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า