ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ


         เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 สถาบันพระปกเกล้า โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ และเปิดตัวคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ กิจกรรมดังกล่าว มีพิธีเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจาก นางพัชรี อาระยะกุล (ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) และนางซาราห์ นิบส์ (รักษาการผู้อำนวยการองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก) จากนั้น เป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ โดยมีผู้บริหารหน่วยงาน ร่วมลงนาม ดังนี้

 • สถาบันพระปกเกล้า โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า)
 • สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ (เลขาธิการวุฒิสภา)
 • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร โดย นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ (รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย นางพัชรี อาระยะกุล (ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
 • สำนักงบประมาณ (รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย นายประยูร รัตนเสนีย์ (อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล (เลขาธิการ)
 • องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ โดย นางซาราห์ นิบส์ (รักษาการผู้อำนวยการองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก)

           บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นการแสดงเจตจำนงความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดสรรงบประมาณที่เป็นธรรมและเหมาะสม ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 71 วรรค 4 ทำให้เกิดการกระจายและใช้ประโยชน์ของทรัพยากรให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร สนับสนุนด้านวิชาการในการจัดทำงบประมาณฯ เผยแพร่คู่มือการจัดทำงบประมาณ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลทางวิชาการและเทคนิคอื่นๆเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ

     จากนั้นเป็นงานเสวนา “มุ่งสู่การขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงเพศภาวะ” โดยวิทยากร ได้แก่

 • คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ (รองประธานกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ)
 • นางจินตนา จันทร์บำรุง (อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)
 • ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า)
 • นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล (เลขาธิการ ก.ล.ต.)
 • นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ (ประธานเครือข่ายพลเมืองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG : Citizens: Let’s Drive SDG5 to Next Normal 

     ดำเนินรายการโดย ดร.พีรดา ภูมิสวัสดิ์ (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) และกล่าวปิดการเสวนา โดย นางจินตนา จันทร์บำรุง (อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)

 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า