ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาสาธารณะ เรื่อง บทบาทของคณะกรรมาธิการสามัญประจำรัฐสภา ในการติดตามการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมาย


            เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 สถาบันพระปกเกล้า โดย สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย และสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ National Democratic Institute (NDI) จัดเวทีสัมมนาสาธารณะ เรื่อง “บทบาทของคณะกรรมาธิการสามัญประจำรัฐสภาในการติดตามการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมาย” ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง และในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom cloud meeting  กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนา ความว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ท่านสมาชิกรัฐสภาและบุคลากรในวงงานรัฐสภาที่มีภารกิจสนับสนุนงานของคณะกรรมาธิการ มีโอกาสรับฟังในประเด็นเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติ และรัฐสภาในฐานะองค์กรที่มีบทบัญญัติหลักในกระบวนการนิติบัญญัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมาธิการซึ่งเป็นกลไกหลักในการปฏิบัติงานของรัฐสภา มีส่วนในการติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในการนำผลการติดตามนั้นมาใช้ในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ข้อเสนอและข้อคิดเห็นอันมีค่าของทุกท่านในเรื่องของประเด็นหรือหัวข้อต่างๆ

           จากนั้น เป็นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาโดย นางพรพิศ เพชรเจริญ (เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) และการกล่าวนำเข้าสู่การบรรยาย โดย นายเอ็ดมอนด์  เอเฟ่นดียา (ผอ.ประจำภูมิภาค สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อการต่างประเทศ (The National Democratic Institute)  การบรรยาย เรื่อง “บทบาทของคณะกรรมาธิการในการติดตามและการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมาย” หัวข้อ “การติดตามการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมาย” โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ (ผอ.สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า)  และการบรรยายหัวข้อ “การติดตามการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายในประเทศต่างๆ : ประสบการณ์จากต่างประเทศ” โดย นายเอ็ดมอนด์  เอเฟ่นดียา (ผอ.ประจำภูมิภาค สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อการต่างประเทศ (The National Democratic Institute) ในช่วงสุดท้ายเป็นการอภิปรายและรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ “กฎหมายใดบ้างที่จะสามารถใช้กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายโดยคณะกรรมาธิการในประเทศไทย” โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ (ผอ.สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า)


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า