ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแลเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ ครั้งที่ 5


          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564  สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน "จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแลเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ ครั้งที่ 5" ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี จังหวัดสตูล  ในช่วงแรก นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ (รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) กล่าวเปิดงาน และบรรยายเรื่อง "บทบาทและความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ"

         จากนั้น เป็นการบรรยายจากคณะวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา) ผศ.ทศพล สมพงษ์ (นักวิชาการอิสระ)  และ ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ) ในประเด็นเรื่อง "แนวทางการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาเงินแผ่นดิน" การสร้างการมีส่วนร่วม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยและแนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากต่างประเทศ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยและแนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและเข้าสู่กระบวนการระดมความคิดเห็นประชาชนจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ผู้นำชุมชน , ประชาสังคม , กลุ่มสตรี, เจ้าหน้าที่รัฐ , อาจารย์ นักวิชาการ , เยาวชน , ภาคเอกชน , สื่อมวลชน และนักการเมือง  โดยแบ่งการระดมความคิดเห็นออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) การวางแผนกำหนดงบประมาณ 2) การจัดซื้อจัดจ้าง 3) การติดตามดูแลทรัพย์สินของรัฐ/ตรวจสอบโครงการ 

      ในช่วงท้าย ผู้แทนจากกลุ่มย่อย นำเสนอผลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นจากกลุ่ม ถึงแนวทางการดูแลเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของรัฐ เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในการตรวจเงินแผ่นดินให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า