ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนโครงการอาสาพัฒนาการเมือง


            เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย สถาบันพระปกเกล้า นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา พร้อมด้วยตัวแทนนักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนโครงการอาสาพัฒนาการเมือง การเลือกตั้ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ระหว่าง คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันพระปกเกล้า สถาบันส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อการต่างประเทศ (National Democratic Institute: NDI) และเครือข่าย We Watch ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนโครงการอาสาพัฒนาการเมือง การเลือกตั้ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

           โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการใช้สิทธิ ตลอดจนเห็นถึงความสำคัญของการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้งทุกระดับให้แก่ภาคประชาชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเลือกตั้งที่มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน  เพื่อพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสังเกตการณ์และการตรวจสอบการเลือกตั้ง อย่างเป็นอิสระโดยพลเมือง เพื่อให้ผู้สังเกตการณ์สามารถเข้าถึงกระบวนการเลือกตั้งได้ในทุกมิติ  เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรภาคประชาชนในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการเลือกตั้ง เพื่อสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน 

           โดยมีแนวทางการดาเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ ตามวัตถุประสงค์ ภายใต้กรอบภารกิจ เครื่องมือ รวมถึงทรัพยากรที่แต่ละองค์กรมีอยู่ แล้วนามาขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชนที่มากขึ้น โดยการสนับสนุนการรับสมัครอาสาสมัครเครือข่ายสังเกตการณ์การเลือกตั้งที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้ง และจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการเลือกตั้งและการเข้าไป มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การฝึกปฏิบัติสังเกตการณ์การเลือกตั้งตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ โดยกิจกรรมเหล่านี้จะดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางของ Declaration of Global Principles for Non-partisan Election Observation and Monitoring by Citizen Organizations ขับเคลื่อนให้ทุกกิจกรรมดำเนินไปเพื่อสรรค์สร้างส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนอย่างแท้จริง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า