ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ปนป. 11 กลุ่มวัว ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมยุคโควิด


          เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นักศึกษา “หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 11 (ปนป.11)” สถาบันพระปกเกล้า กลุ่มวัว ลงพื้นที่ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เข้าแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมยุคโควิด นายอาทร สูญจันทร์ นายก อบต. วัดละมุด และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับ และประชุมร่วมกันกับตัวแทนกลุ่มวัว ปนป.11 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นหลังสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื่อโคโรน่าไวรัส 2019 ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP ของชุมชน  ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ต้องการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่มีฝีมือและทักษะในการทำหัตกรรมเครื่องจักสานจากผักตบชวาที่เป็นจุดเด่นของชุมชน ให้สามารถสร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้นโดยการพัฒนาการออกแบบและเทคโนโลยีการผลิต

         ในการประชุมครั้งนี้ กลุ่มวัวได้ประสานความร่วมมือกับหลายภาคส่วน อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ฯลฯ โดยจะมีการจัดอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายตลาดต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า