ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

กิจกรรมนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 23


          หลักสูตร ปธก. รุ่นที่ 23 จัดกิจกรรมนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม ระหว่างวันอาทิตย์ที่  9– วันอังคารที่  11 มกราคม 2565 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 23 นำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่มผ่านระบบ  Zoom โดย มีตัวแทนนักศึกษา กลุ่มละ 3 คน นำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม  ต่อเนื่อง 3 วัน จำนวน  11 กลุ่มหัวข้อ ได้แก่

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม  2565 

กลุ่มที่ 9 นำเสนอ เรื่อง “การพัฒนาระบบการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติของภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลในยุค Covid-19”  อาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต
กลุ่มที่ 10 นำเสนอ  เรื่อง “แนวทางการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุตามหลักธรรมาภิบาล”อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
กลุ่มที่ 7 นำเสนอ เรื่อง “ปัญหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสังคมไทยในยุค Digital Disruption” อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 
กลุ่มที่ 6 นำเสนอ เรื่อง “ธรรมาภิบาลของผู้ขายสินค้าออนไลน์ในมุมมองของผู้บริโภค” อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ดนัย เทียนพุฒ
กลุ่มที่ 8 นำเสนอ เรื่อง “การประเมินผลการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้วยวิธีการสร้างบ่อกักเก็บน้ำ ด้วยน้ำยางพารา” อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
กลุ่มที่ 1 นำเสนอ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาศักยภาพกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืน” อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรียา โตสงวน

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

กลุ่มที่ 4 นำเสนอ เรื่อง “นวัตกรรมทางสังคมในการส่งเสริมอาชีพคนพิการโดยใช้มาตรา 35: กรณีศึกษา “ฟาร์มสามารถ”  จังหวัดปทุมธานี” อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กิตติมา บุนนาค
กลุ่มที่ 5 นำเสนอ เรื่อง “การวิเคราะห์ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มการผลิตพืชในการกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร”อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุพิณ เกชาคุปต์
กลุ่มที่ นำเสนอ 3 เรื่อง “การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) : กรณีศึกษาสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง” อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปธาน สุวรรณมงคล
กลุ่มที่ 2 นำเสนอ เรื่อง “การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา” อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม รัฐอมฤต
กลุ่มที่ 11 นำเสนอ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาแพทย์แผนไทย (ให้ได้รับการยอมรับ)” อาจารย์ที่ปรึกษา พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ
พร้อมด้วย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่มในครั้งนี้ด้วย

          ทั้งนี้ ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ อาจารย์ประเมินผลหลักสูตร นำเสนอผลการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร ฯ และนำเสนอการถอดบทเรียนการศึกษาดูงานจังหวัดเชียงรายและกิจกรรม “Leadership inspiration”โดย ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา ดร.อภิญญา ดิสสะมาน นักวิชาการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล  ซึ่งนักศึกษาจำนวน 113  คน ในหลังสูตรดังกล่าว มีความตั้งใจศึกษาอบรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพิ่มพูนความรู้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและ เป็นกลไกในการขับเคลื่อน สนับสนุน การพัฒนาประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด ความสำคัญ และหลักการธรรมาภิบาล ตลอดจนการใช้หลักธรรมาภิบาลในบริบทต่าง ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานที่ยึดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมต่อไป

 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า