ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

รัฐธรรมนูญอังกฤษ โครงสร้าง ที่มา หลักการสำคัญและความเป็นพลวัต


         เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 : สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า จัดการบรรยายสาธารณะชุด “รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ” ครั้งที่ 3 หัวข้อ “รัฐธรรมนูญอังกฤษ: โครงสร้าง ที่มา หลักการสำคัญและความเป็นพลวัต" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.   พรสันต์  เลี้ยงบุญเลิศชัย (คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ดำเนินรายการโดย นายภูริภัทร์ เครือนพรัตน์ (นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า)

        กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้ โครงการบรรยายสาธารณะชุด “รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ” ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าเล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้แก่ประชาชน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในแวดวงสำคัญของสังคมไทย ที่อยากมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนานาประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจความแตกต่างและความเหมือน นำมาสะท้อนย้อนคิดต่อการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญในประเทศไทย “การบรรยายสาธารณะชุด รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ” มีการจัดกิจกรรม จำนวน 11 ครั้ง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญในประเทศต่างๆ รวมถึงบริบทของประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญต่อไป  พบกับการบรรยาย ครั้งที่ 4 ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. หัวข้อ “รัฐธรรมนูญอินเดียกับบทบาทการส่งเสริมประชาธิปไตยและความหลากหลายของผู้คนในสังคม” โดยวิทยากร คุณศุภวิชญ์  แก้วคูนอก (ที่นักศึกษาปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์ ศึกษา 'อินเดีย' ในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม) และดำเนินรายการโดย นายภูริภัทร์ เครือนพรัตน์ (นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า)


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า