ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ หลักสูตร ปธก. รุ่นที่ 23 ผ่านระบบ ZOOM


         ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 9– วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 23 นำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่มผ่านระบบ Zoom โดย มีตัวแทนนักศึกษา กลุ่มละ 3 คน นำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม ต่อเนื่อง 3 วัน จำนวน 11 กลุ่มหัวข้อ  โดยในวันนี้ 11 มกราคม 2565 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การปรับตัวของภาครัฐไทยต่อความท้าทายใหม่ในปัจจุบันและอนาคต” พร้อมกล่าวปิดการศึกษาอบรม ความสำคัญตอนหนึ่งว่า “นักศึกษาถือเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กร ด้วยสถานการณ์โลกปัจจุบันการปรับตัวถือเป็นเรื่องที่ต้องทำ อีกทั้งการบริหารงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่องค์กรมุ่งหวังไว้ก็เป็นเรื่องหยุดไม่ได้เช่นกัน สถาบันพระปกเกล้าจึงตั้งใจและมุ่งหวังให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ความสามารถ เสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ เพื่อที่จะก้าวไปเป็นผู้บริหารระดับกลางที่ดี อันจะยังประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรและประเทศได้อย่างมีคุณภาพต่อไป” 

        จากนั้น ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา ดร.อภิญญา ดิสสะมาน นักวิชาการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล นำนักศึกษาทั้ง 113 คน เข้าสู่การนำเสนอการถอดบทเรียนการศึกษาดูงานจังหวัดเชียงรายและกิจกรรม “Leadership inspiration” เป็นกิจกรรมท้ายสุดที่นักศึกษารับฟังและนำเสนอแนวคิดร่วมกัน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า