ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าชี้แจงรายงานประจำปี 2563 ต่อสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)


           เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมวุฒิสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ  รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ร่วมประชุมชี้แจงรายงานประจำปี 2563 ต่อสมาชิกวุฒิสภา ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) ที่ประชุมรับทราบ พร้อมอภิปรายให้ช้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันฯ นำความเห็นอันจะเป็นประโยชน์มาพัฒนาการดำเนินงานให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งผู้บริหารของสถาบันฯ ร่วมตอบข้อซักถามและข้อชี้แจงภายหลังการอภิปรายจากสมาชิกวุฒิสภา


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า