ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

คณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า เข้าพบ นายชวน หลีกภัย เพื่อขอรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ เรื่อง Thailand Smart Caregiver 360


        เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 10  อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 (ปปร.25) กลุ่มบ้านบำรุงเมือง นำโดย นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายธนะศักดิ์ จรรยาพูน กรรมการ บมจ.แคล-คอมพ์ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)  ในโอกาสเข้าพบเพื่อขอรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ เรื่อง Thailand Smart Caregiver 360 

      โดยนายชวน กล่าวแนะนำว่า สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สิ่งสำคัญสำหรับการดูแลผู้สูงอายุในสังคมไทย คือ ต้องให้ลูกหลานเป็นผู้ดูแล เพราะลูกหลานคือผู้ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุมากที่สุด และจะทำอย่างไรให้ลูกหลานที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุมีรายได้และมีสวัสดิการในส่วนของผู้สูงอายุเองจำเป็นต้องมีรายได้ และมีเงินก้อนเพื่อเป็นหลักประกันในบั้นปลายชีวิต ตนจึงริเริ่มโครงการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุขึ้นเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ. 2535  และในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้มีการริเริ่มและผลักดัน พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันให้กับแรงงานนอกระบบ ได้มีหลักประกันเงินบำนาญหลังเกษียณอายุ รวมถึงต้องให้ความรู้ที่จำเป็นแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถดูแล รักษาตัวเองได้อย่างถูกต้อง สำหรับโครงงานดังกล่าว กลุ่มบ้านบำรุงเมืองได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงงานเชิงนโยบายนำเสนอต่อภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมผู้สูงวัย ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ รวมถึงการลดความเหลื่อมล้ำในการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยเฉพาะแก่ผู้ที่ต้องออกจากงานและต้องสูญเสียรายได้เพื่อมาดูแลผู้สูงวัยในครอบครัว เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพแก่ประชาชนทุกระดับชั้น โดยหัวใจสำคัญคือการยกระดับ Caregiver ให้เป็นวิชาชีพที่ได้รับการรับรอง มีการควบคุมคุณภาพ โดยมีหน่วยงานกลางที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า