ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผน โรงเรียนแห่งความซื่อตรง จ.สระบุรี


       เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 : สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง” ณ โรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูล อ.บ้านหมอ จังหวัดสระบุรีโดยมีตัวแทนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถึง 5 และครูที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 70 คน และได้รับเกียรติจาก นายอรรถวัฒน์ พงศ์ธนโรจน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูลเป็นประธานเปิดการประชุม กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรของสถาบันฯ

       หลังจากนั้น ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า) กล่าวถึงความเป็นมาของการโครงการ และกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการช่วงแรก เริ่มด้วยการบรรยาย เรื่อง “ความซื่อตรง” โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า) และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ช่วงที่สองทีมวิทยากร นำโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ดำเนินกิจกรรมระดมความคิดเห็น เรื่อง บุคลิกลักษณะของเยาวชนไทยในอนาคต การเล่มเกมส์บัตรภาพพฤติกรรมความซื่อตรง และระดมความคิดโรงเรียนแห่งความซื่อตรง  จากนั้น นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกภารกิจหลักตามความสนใจ จัดทำแผนดำเนินงานและนำเสนอแผนงานทั้งสิ้น 5 กลุ่มโครงการ โดยมีทีมวิทยากรให้ข้อเสนอแนะและปิดท้ายด้วยกิจกรรมถอดบทเรียน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า