ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดอบรมนำร่อง BR 1 หลักสูตรพลเมืองไทยฯ ผ่านระบบอนไลน์


          สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ได้รับมอบหมายจากคณะปฏิรูปประเทศด้านการเมือง กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 หรือ Big Rock 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ กิจกรรมปฏิรูปที่ 5หรือ Big Rock 5 การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป  ในวันนี้ 22 มกราคม 2565 สถาบันพระปกเกล้า โดยทีมผู้บริหาร ตัวแทนนักวิชาการ นักฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานของสถาบันพระปกเกล้า

        จัดอบรมนำร่อง หลักสูตร พลเมืองไทยกับการสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตย ซึ่งอยู่ภายใต้กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 หรือ Big Rock 1 ให้แก่ ชุมชนเครือข่ายศูนย์การเมืองภาคพลเมือง จำนวน 60 คน ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom โดยมี นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม และเปิดการอบรมนำร่องดังกล่าว  ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมจากกิจกรรมต่างๆ ใน 6 บทเรียน ได้แก่ 1.บริบทวิถีไทย 2.ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา 3.สิทธิเสรีภาพปวงประชา 4.พลเมืองมาสร้างสรรค์สังคม 5.ใต้ร่มพระบารมี และ 6.ร่วมสรรค์สร้างวิถีประชาธิปไตย

        ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสำคัญเพื่อต้องการส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ เติบโตเป็นพลังที่เข้มแข็งของประเทศชาติและสังคมที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เข้าใจวิถีวัฒนธรรมแบบไทย พร้อมเป็นพลเมืองในอนาคตที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า