ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตร ปปร.25 ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงราย


       เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2564 อาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า แหละศาสตราจารย์กิตติคุณ ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 (ปปร.25)  ศึกษาดูงานภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัดเชียงราย  โดยในวันที่ 20 มกราคม เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง "บทบาทผู้นำกับการพัฒนาท้องถิ่นเชียงราย" จาก นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และคณะ  ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย 

       หลังจากนั้น เข้าศึกษาดูงานภาคการศึกษากับการสร้างสังคม ที่มหาวิทยาลัยาแม่ฟ้าหลวง โดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะ ในเรื่อง "มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับภารกิจสร่างนวัตกรรมและผู้นำเพื่อชุมชน" ส่วนวันที่ 21 ม.ค. ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โครงการหลวงวาวีและดอยช้าง โดยมี นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง "ความร่วมมือของชุมชนกับการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงวาวี"  และศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เรื่อง " จากดอยสู่ดาว : กาแฟดอยช้างกับการพลิกชีวิตท้องถิ่น" โดย คุณปณชัย พิสัยเลิศ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้งกาแฟดอยช้าง ณ โรงงานกาแฟดอยช้าง  สำหรับที่โครงการพัฒนาดอยตุง รับฟังการบรรยาย เรื่อง "โครงการดอยตุงกับบทบาทผู้นำการพลิกฟื้นชีวิตและธุรกิจเพื่อสังคม" โดย น.ส.วิสิษฐ์อร รัชตะนาวิน ผู้อำนายการศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงานฯ) หลังจากนั้นลงพื้นที่ชมนิทรรศการ ณ หอแรงบันดาลใจและสวนแม่ฟ้าหลวง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า