ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดอบรบนำร่อง BR 1 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพฯ


       สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ได้รับมอบหมายจากคณะปฏิรูปประเทศด้านการเมือง กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 หรือ Big Rock 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ กิจกรรมปฏิรูปที่ 5หรือ Big Rock 5 การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปนั้น

      ในวันที่ 21 มกราคม 2565 สถาบันพระปกเกล้า โดยทีมผู้บริหาร ตัวแทนนักวิชาการ นักฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ สถาบันพระปกเกล้าจากทุกสำนัก ลงให้ความรู้ภายใต้ กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 หรือ Big Rock 1  ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร ในหลักสูตรเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย จำนวน 40 คน นำโดย นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง , ดร.สติธร  ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย นำทีมจัดการอบรม โดยผู้อำนวยการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ 

กิจกรรมในช่วงเช้า เป็นประเมินความรู้ก่อนการอบรม (Pre-Test) และการให้ความรู้ในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย 
 - ประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 - องค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ คือ อำนาจอธิปไตย ประชาชน และ พระมหากษัตริย์
 - พระมหากษัตริย์ไทยในฐานะทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ 
 - พระราชอำนาจที่เกี่ยวข้องกับอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ อำนาจฝ่ายบริหาร และ อำนาจฝ่ายตุลาการ 
 - บทบาทของพระมหากษัตริย์ในบริบทสังคมไทย อาทิ ศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ และการริเริ่มในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 - รับชมคลิปประชาธิปไตยระบบรัฐสภาไทย พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป
- ประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองที่มีประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ซึ่งประชาชนสามารถใช้อำนาจได้เป็น 3 รูปแบบ คือ ประชาธิปไตยทางตรง ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน และประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
- โครงสร้างของประชาธิปไตยระบบรัฐสภาของประเทศไทย
- ความเป็นประมุขของรัฐ (พระมหากษัตริย์หรือประธานาธิบดี) และ มาตรา 3 ตามรัฐธรรมนูญ “อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำนาจนั้นผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล

 กิจกรรมในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมสอดแทรกความรู้สร้างความสนุกสนานให้นักเรียน ในชื่อกิจกรรม 

 - “กูรู๊ กูรู เรื่องประชาธิปไตย”
 - กิจกรรม “สถานีพลเมือง” 4 Citizen Stations: Home, School, Community, Country-Global

ต่อด้วยกิจกรรมระดมความคิดเห็น “พี่ชวนคุย” 
- มีหน้าที่ใดที่บ้างที่น้องๆ ทำกันอยู่แล้ว
- มีหน้าที่ใดที่คิดว่าจะทำกันต่อไป
- มีหน้าที่ใดที่บ้างที่ยังไม่ได้ทำแล้วอยากจะทำในอนาคต

      และกิจกรรม สรุปความเข้าใจรวบยอดของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อ “การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ประเมินความรู้หลังการอบรม (Post-Test)  ความพึงพอใจ และทัศนคติ ซึ่งกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากนักเรียนและคณาจารย์ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสำคัญเพื่อต้องการส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ เติบโตเป็นพลังที่เข้มแข็งของประเทศชาติและสังคมที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เข้าใจวิถีวัฒนธรรมแบบไทย พร้อมเป็นพลเมืองในอนาคตที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป 

 

 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า