ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รุ่นที่ 3


            สถาบันพระปกเกล้า โดย สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรม “หลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รุ่นที่ 3” ณ ห้องสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้า โดยพิธีเปิดการศึกษาอบรม ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกแกล้า) กล่าวเปิด และบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ความคาดหวังของสถาบันพระปกเกล้าต่อนักศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย รุ่นที่ 3" ความว่า สถาบันพระปกเกล้า มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาความรู้ความสามารถ และเสริมสร้างทักษะต่างๆ ให้กับบุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรอิสระ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติงานของแต่ละองค์กร รวมทั้งสนับสนุนการทำงานของหน่วยงาน หรือเผยแพร่ความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่องค์กรมุ่งหวังไว้  ดังนั้น หากองค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ย่อมจะทำให้องค์กรนั้นๆ ประสบความสำเร็จในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

           จากนั้น เป็นกิจกรรมแนะนำหลักสูตรแนวทางการศึกษาอบรม โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ (ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า) โดยชี้แจงภาพรวมการศึกษาอบรมของหลักสูตร พันธกิจของสำนักนวัตกรรม รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าและติดตามงานวิชาการของสถาบันด้วย และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดย ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ) และนางสาวน้ำผึ้ง จิ๋วปัญญา (นักฝึกอบรมชำนาญการ) สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ส่วนในภาคบ่ายเป็นการบรรยายหัวข้อ “การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” โดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ และนางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา) ซึ่งสถาบันพระปกเกล้า ได้รับมอบหมายจากคณะปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ให้จัดการส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการนิติบัญญัติ ส่วนราชการ และภาคประชาชนที่ต้องการจัดทำหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายได้เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะในการรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนมีทักษะและเครื่องมือในการวิเคราะห์ผลกระทบและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 28 คน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า