ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาสาธารณะ ครั้งที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมระหว่างเพศในกฎหมายไทย


           เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา จัดโครงการสัมมนาสาธารณะ ครั้งที่ 2 "สิทธิและความเท่าเทียมระหว่างเพศในกฎหมายไทย" ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในเรื่องของสิทธิและความเท่าเทียมระหว่างเพศในทุกมิติ 6 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวตรี สุขศรี (ผู้ทำการศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์) นางจินตนา จันทร์บำรุง คุณธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง และนายณวัฒน์ ศรีปัดถา นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา กล่าวเปิดการสัมมนา กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้ร่วมสัมมนา โดย นางมุกดา พงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร

         สัมมนาสาธารณะดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คณะกรรมาธิการ สมาชิกรัฐสภา และผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิและความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ ซึ่งคณะกรรมาธิการเล็งเห็นถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและความเท่าเทียมกันระหว่างเพศเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนมากสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่านไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ และพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็จะได้นำข้อมูล ที่ได้จากการสัมมนาสาธารณะไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  บรรยากาศแลกเปลี่ยนความรู้ในวันนี้ เต็มไปด้วยอรรถรส สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา นำโดย นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และทีมงาน เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย สมาชิกรัฐสภา และคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร คณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร บุคลากรจากรัฐสภา และหน่วยงานราชการ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆจากสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภาได้ทาง facebook fanpage สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา และ facebook fanpage สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า