ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองฯ ร่วมหารือกับสถาบันพระปกเกล้าในการดำเนินโครงการอาสาพัฒนาการเมือง การเลือกตั้ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน


         เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565  นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมมาธิการ พัฒนาการเมือง การสื่อสารมวนชน และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ,นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา ทีมนักวิชาการและพนักงานของสถาบัน ถึงแนวทางการดำเนินโครงการอาสาพัฒนาการเมือง การเลือกตั้ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน  สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการที่มีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมดำเนินโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนมในการพัฒนาการเมือง และสร้างความโปร่งใสในการเเลือกตั้ง ผ่านบทบาทการมีส่วนร่วมติดตามสังเกตการณ์การเลือกตั้งของอาสาสมัครที่มีการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามเป้าหมาของการลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา 

       โดยการประชุมร่วมกันวันนี้ ได้ข้อสรุปในหลักการเหตุผล และแนวทางดำเนินการเบื้องต้น รวมถึงบทบาทของภาคีเครือข่าย ซึ่งในส่วนของสถาบันพระปกเกล้าร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรและจัดการอบรมอาสาสมัครพัฒนาการเมือง การเลือกตั้ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อติดตามสังเกตการณ์ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า