ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 20 ศึกษาดูงาน ณ จ.หนองคาย และ จ.บึงกาฬ พร้อมทำกิจกรรม CSR ช่วยเหลือชุมชน


        ระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 (ปศส.20) ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  นำโดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร และกรรมการหลักสูตร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ศรีวงศ์ สุมิตร รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรียา โตสงวน และ นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ อาจารย์ประเมินผล ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ “การสร้างชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบโซ่พิสัย ยั่งยืนแนว SDGs”  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายสุรพงษ์ ลักษวุธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโซ่พิสัย , นายนิคม สิงห์แก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ,นายธนวณิช ชัยชนะ ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ  , อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ บัวคำ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี , นายสุทธิพงษ์ สุริยะ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้ดำเนินรายการ ในเวทีเสวนาดังกล่าวได้มีการสรุปแนวทางในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ อย่างยั่งยืนตามแนว SDGs โดยการเริ่มต้นจากการนำบ้านหลังเก่ามาพัฒนาไปสู่พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตโซ่พิสัย และขายไปยังชุมชน โรงเรียน และโรงพยาบาลโดยรอบ ที่ให้ความร่วมมือกันในการพัฒนาการท่องเที่ยว จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในอำเภอโซ่พิสัยอย่างยั่งยืนต่อไป 

      ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ  เพื่อศึกษาดูงานใน หัวข้อ “เศรษฐกิจฐานรากสร้างสรรค์ด้วยศิลปะร่วมสมัย” ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต โดยเริ่มต้นด้วยกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงานพื้นที่จริงของพิพิธภัณฑ์าชุมชนมีชีวิต จาก โลคอล สู่ เลอค่า  โดย นายสุทธิพงษ์ สุริยะ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬได้พาเยี่ยมชมสถานที่ดังกล่าว จากนั้นได้มีการลงพื้นที่ไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลโซ่พิสัย ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์โรงพยาบาลโดยนำศิลปะช่วยในการบำบัดผู้ป่วยที่เข้ามารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลแห่งนี้ หลังจากนั้น ได้เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการธนาคารน้ำใต้ดิน ณ วัดอาฮงศิลาวาส จังหวัดบึงกาฬ โดยเป็นการบริหารจัดน้ำให้มีน้ำไว้ใช้ตลอดปี โดยไม่ขาดแคลนแม้ว่าแม่น้ำโขงน้ำจะแล้งก็ตาม

      ทั้งนี้ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นักศึกษาและคณาจารย์ ร่วมจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ณ จังหวัดหนองคาย ร่วมบริจาคเงินซ่อมแซมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ในจังหวัดหนองคาย จำนวน 5 หลัง มูลค่า 245,000 บาท และมอบถุงยังชีพจำนวน 50 ชุดให้กับผู้พิการผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ด้อยโอกาส พร้อมมอบทุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดหนองคายจำนวน 50 ทุน เป็นเงิน 50,000 บาท  โดยมี  นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า