ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผน “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetings


       เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผน “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meetings กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา) กล่าวต้อนรับผู้บริหารและผู้บริหาร และครูโรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ จ.กาฬสินธุ์ จากนั้น คณะวิทยากรนำโดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ คุณนิตยา โพธิ์นอก (นักวิชาการผู้ชำนาญการ) คุณวลัยพร ล้ออัศจรรย์ และคุณวริศรา อัมพรศิริธรรม (นักบริหารโครงการชำนาญการ) แนะนำ กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการจัดทำแผน “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง” แบบมีส่วนร่วม โดยสาธิตการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ ขั้นตอนและกระบวนการในการระดมความคิดเห็น เป็นต้น

        กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความซื่อตรง โครงการพัฒนาตัวแบบเพื่อขับเคลื่อนความซื่อตรงในกลุ่มเยาวชนไทย เป็นการเสริมสร้างความซื่อตรงในสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมความซื่อตรง ที่ส่งเสริมต่อประชาธิปไตย เพราะการปลูกฝังคุณธรรมด้านความซื่อตรงให้กับเยาวชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ถึงความหมายและขอบเขต ออกแบบกิจกรรมด้านความซื่อตรงในโรงเรียน ติดตามและประเมินผล ตลอดจนนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเอง จะช่วยให้ความซื่อตรงได้ถูกซึมซับในกลุ่มเยาวชนผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) ในอีกรูปแบบหนึ่ง ทำให้เยาวชนเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้ 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า