ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565


         เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 : เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ประจำปี 2565  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า) ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประเภทบุคคลภาครัฐ  พิธีดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น ประจำปี 2565 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 จำนวน 16 สาขา 57 รางวัล 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า