ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผน “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings


         เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดทำแผน “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง” ในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา) กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย นายนิคม ชากัน ผู้อำนวยการ ครู และนักเรียน โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ จ.กาฬสินธุ์  จากนั้น เป็นกิจกรรม “เด็กไทยในสายตาฉัน” และบรรยายเรื่อง “ความซี่อตรง” โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ)  และกิจกรรมระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา) ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ) คุณนิตยา โพธิ์นอก (นักวิชาการผู้ชำนาญการ) และทีมวิทยากร จากสถาบันพระปกเกล้า ส่วนในช่วงท้ายเป็นการสรุปและปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา)

        สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องกับความซื่อตรงอันจะช่วยหนุนเสริมต่อการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย การสำรวจความคิดเห็นและค่านิยมเกี่ยวกับการทุจริตในสังคมไทย  และ โครงการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย: ปัญหา ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา โดยนำผลการศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้ พัฒนาเป็นรูปแบบการดำเนินกิจกรรมในเครือข่ายชุมชนและสถานศึกษาเพื่อให้การเสริมสร้างความซื่อตรงมีผลในทางปฏิบัติมากขึ้น กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความซื่อตรง โครงการพัฒนาตัวแบบเพื่อขับเคลื่อนความซื่อตรงในกลุ่มเยาวชนไทย เป็นการเสริมสร้างความซื่อตรงในสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมความซื่อตรง ที่ส่งเสริมต่อประชาธิปไตย เพราะการปลูกฝังคุณธรรมด้านความซื่อตรงให้กับเยาวชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ถึงความหมายและขอบเขต ออกแบบกิจกรรมด้านความซื่อตรงในโรงเรียน ติดตามและประเมินผล ตลอดจนนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเอง จะช่วยให้ความซื่อตรงได้ถูกซึมซับในกลุ่มเยาวชนผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) ในอีกรูปแบบหนึ่ง ทำให้เยาวชนเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้ 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า