ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า รับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน"


             เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 สถาบันพระปกเกล้า โดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (รองเลขาธิการ) ร่วมพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ซึ่งสถาบันฯ ได้รับรางวัลค่าของแผ่นดิน ประเภทโครงการ ใน “โครงการรณรงค์ส่งเสริมความเป็นพลเมือง”  คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” โดยโครงการรณรงค์ส่งเสริมความเป็นพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประเภทโครงการ ที่มีผลงานด้านการสร้างสรรค์สื่อประเภทต่างๆ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ พิธีดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี) ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล กล่าวรายงาน โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ (ประธานอนุกรรมการดำเนินโครงการค่าของแผ่นดิน) ทั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในพิธี จำนวน 67 หน่วยงาน  โครงการรณรงค์ส่งเสริมความเป็นพลเมือง เป็นโครงการที่ผลิตสื่อรณรงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง และเผยแพร่สื่อแก่สาธารณชน ซึ่งสถาบันพระปกเกล้า ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก ได้แก่

  • คลิปวีดิโอชุด “หายไวๆนะ” สื่อรณรงค์สร้างสำนึกพลเมือง ปลุกกระแสสังคมให้ตื่นรู้และเรียนรู้ค่านิยมประชาธิปไตย สร้างสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ VDO 1 | VDO 2
  • คลิปวีดิโอชุด “ภูมิคุ้มกันประเทศไทย” สื่อรณรงค์ส่งเสริมความตระหนักรู้ในวิถึชีวิตแบบปกติใหม่ ในสถานการณ์โควิด-19 สื่อสร้างสรรค์สังคมด้านการแบ่งปันน้ำใจ สร้างสังคมที่มองเห็นคนอื่น VDO
  • วีดิโอชุด “ต่อมสำนึกอักเสบ” สื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง จิตสาธารณะ มีวินัย มีเหตุผล ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ ในรูปแบบ Music Short Film  VDO

ท่านสามารถรับชมการสัมมนาย้อนหลังได้ทาง facebook  ค่าของแผ่นดิน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า