ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาวาระสตรีสากล: ทลาย “อคติ” ก้าวแรกและทันที (International Women’s Day: Break The Bias)


            เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 : สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเครือข่าย จัดสัมมนาวาระสตรีสากล: ทลาย “อคติ” ก้าวแรกและทันที (International Women’s Day: Break The Bias) ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน zoom และ FB live  กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร (นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ) และคุณสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ (รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)   จากนั้น เป็นเวทีอภิปราย วาระสตรีสากล : ทลาย “อคติ” ก้าวแรกและทันที โดย ดร.พีรดา ภูมิสวัสดิ์ (ผอ.กลุ่มมาตรการและกลไก กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  คุณพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ คุณสุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ อาจารย์สุนี ไชยรส (รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืน และผอ.ศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ดำเนินรายการ โดย ดร.เมทินี พงษ์เวช เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

           การอภิปราย วาระสตรีสากล : ทลาย “อคติ” ก้าวแรกและทันที โดย นายศักดิ์ดา แสนมี่ (เลขาธิการสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย คุณชิษณ์ชาภา พานิช คุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย นายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ คุณพชรพรรษ์ ประจวบลาภ (เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย) ดำเนินรายการ โดย ดร.อภิญญา ดิสสะมาน (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า) ในภาคบ่าย เป็นเวทีอภิปราย “วาระสตรีสากล : ผู้หญิงคือผู้เปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองใหม่” (New Political Landscape Challenges) โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า) คุณนาถยา แดงบุหงา (พรรคไทยสร้างไทย) คุณรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์  (หัวหน้าพรรคเสมอภาค) คุณดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย (รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์) คุณมุกดา พงษ์สมบัติ (ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย) คุณรสนา โตสิตระกูล (ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครฯ) คุณวรรณวิภา ไม้สน (พรรคก้าวไกล) ดำเนินรายการ โดย คุณเรืองรวี พิชัยกุล (ผอ.สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา) และในช่วงท้าย ปิดการสัมมนา โดย คุณรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ (ซอนต้าสากลแห่งประเทศไทย) และมอบของที่ระลึกให้กับคณะวิทยากร 

           วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้มีการจัดงาน "วันสตรีสากล" เพื่อให้ความสำคัญกับบทบาทและสิทธิของสตรี ทั่วโลกจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิสตรี และหลายประเทศได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดประจำชาติของตน กลุ่มสตรีจากทุกทวีปไม่ว่าจะแตกต่างกันโดยเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือ การเมือง จะรวมตัวกันจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารและรณรงค์การสร้างความเสมอภาค ความยุติธรรม สันติภาพและการพัฒนาให้เกิดขึ้นในทุกสังคม  ในปี 2565 นี้ การรณรงค์ระดับสากล International Women's Day (March ใช้ธีมการรณรงค์ เรื่อง “IWD 2022 campaign theme: #BreakTheBias” ซึ่งก็เป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสนใจ   

           หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประกอบด้วย สถาบันพระปกเกล้า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ฯ ซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6 (ประเทศไทย) สโมสรซอนต้ากรุงเทพ 6 ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) และ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า จึงร่วมกันจัดงานสัมนนา เรื่อง วาระสตรีสากล: ทลาย “อคติ” ก้าวแรกและทันที เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับอคติและแนวทางการลดอคติที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงในกลุ่มต่าง ๆ และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทบาทของผู้หญิงและแนวทางการเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับต่าง ๆ


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า