ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตร ปปร.25 นำเสนอผลงานนโยบายสาธารณะลดความเหลื่อมล้ำผ่านโครงงานวิชาการ


        เมื่อวันที่  22 มีนาคม 2565 นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 (ปปร.25)  นำเสนอผลงานโครงการวิชาการเชิงปฏิบัติ ในหัวข้อหลัก "ผู้นำกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมประชาธิปไตย" เพื่อเสนอเป็นนโยบายสาธารณะให้แก้ไขปัญหาสังคมเชิงประจักษ์ ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meetings โดยทั้ง 10 กลุ่มบ้าน นำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษากลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่จะให้คำแนะนำข้อมูลที่หลากมิติในการปรับปรุงให้ผลงานสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างแท้จริง 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า