ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจับมือ กกต. อบรมวิทยากรตัวคูณ พร้อมส่งต่อความรู้ BR1 ขยายผลสู่เครือข่ายทั่วประเทศ


           กิจกรรมอบรมต่อเนื่องวันที่สอง (22 มีนาคม 2565) ของหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณ สำหรับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งส่วนกลางและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด โดยตลอดทั้งช่วงเช้า ผู้เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติ เตรียมความพร้อมและซักซ้อมการฝึกปฏิบัติการเพื่อจำลองการอบรม โดยแบ่งกลุ่ม 20 คน  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเก็บเกี่ยวเนื้อหาสาระ วิธีการ ต่างๆ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการเน้นย้ำความเข้าใจในบทเรียนเพื่อส่งต่อความรู้สู่ชุมชน จากนายภควัต อัจฉริยปัญญา รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ทีมคณะทำงาน Big Rock พร้อมด้วยทีมนักวิชาการและพนักงานฝึกอบรม

           ทั้งนี้ ทีมนักวิชาการ นักฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานของสถาบันพระปกเกล้า ได้พัฒนาเครื่องมือการอบรม เนื้อหา เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายที่เข้าร่วมฝึกอบรม ทั้ง 80 คน นำไปใช้ได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และเครือข่ายที่เข้าร่วมอบรมตลอด 2 วันนี้ ทำหน้าที่ส่งต่อความรู้ไปยังประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้ร่วมกัน ในช่วงบ่ายเป็นพิธีการมอบใบรับรองแก่วิทยากรตัวคูณผู้ผ่านการอบรมทั้ง 80  คน โดยนายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้มอบใบรับรองแก่ผู้ผ่านการอบรม สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ได้รับมอบหมายจากคณะปฏิรูปประเทศด้านการเมือง กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 หรือ Big Rock 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 หรือ Big Rock 5 การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป ภายใต้แนวคิดสำคัญเพื่อต้องการส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ เติบโตเป็นพลังที่เข้มแข็งของประเทศชาติและสังคมที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เข้าใจวิถีวัฒนธรรมแบบไทย พร้อมเป็นพลเมืองในอนาคตที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า