ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ EEC ในการจัดหลักสูตรศึกษาอบรม


             เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม Conference I–II ชั้น 25 สกพอ. อาคาร กสท โทรคมนาคม (บางรัก) ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการในการจัดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เนื่องจากทั้งสององค์กรเล็งเห็นความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะเป็นส่วนที่ใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชน มีบทบาทและความสำคัญมากทั้งในด้านการพัฒนาพื้นที่ การจัดบริการสาธารณะ ประกอบกับบริบทใหม่ของการพัฒนาประเทศและสถานการณ์โลกที่ท้องถิ่นเผชิญอยู่ ล้วนแต่ถือได้ว่าเป็นความท้าทายใหม่ของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งโดยตรงและอ้อมจึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรู้เท่าทันสถานการณ์ ดำเนินงานเชิงรุก เตรียมการรองรับเพื่อให้ประชาชนและชุมชนให้ได้รับผลกระทบเชิงลบให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกันสามารถสร้างโอกาสแก่ท้องถิ่นและประชาชนในอนาคตด้วย 

           โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทยนั้น ประเด็นสำคัญที่สุดที่เกี่ยวกับการบริหารงานพัฒนาในปัจจุบัน คือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC ซึ่งถือเป็นโครงการต้นแบบของการพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทย ที่เกิดจากการสนับสนุนจากรัฐบาลและการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกภายใต้ EEC  ถือได้ว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ผ่านกระบวนทัศน์ใหม่ในการทำงาน และคาดหวังว่าหลักสูตรดังกล่าวจะถือเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดความร่วมมือในการสนับสนุนและประสานงานในบริบทการพัฒนาพื้นที่ที่มีความยั่งยืน ระหว่างโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่อไป

          นอกจากนี้ทีมสำนักบริการวิชาการ นำโดยนายภควัต อัจฉริยปัญญา รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยพนักงานฯ ร่วมพูดคุยถึงรายละเอียดในการจัดการอบรมร่วมกัน โดยมี ดร.เพ็ชร ชินบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการโนยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมพูดคุย พร้อมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความร่วมมือ ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวจะมีการดำเนินการจัดอบรมในปี 2565 นี้


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า