ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า และ กกต.ลงนามความร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง


             เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 : สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า)กล่าวถึงบทบาทของสถาบันพระปกเกล้า ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   นายแสวง บุญมี (รักษาการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง) กล่าวถึงบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

            จากนั้น เป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างสถาบันพระปกเกล้า กับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมการถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า และคณะผู้บริหารสำนักงาน กกต. สถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ให้ประชาชนตระหนักว่าการเมืองการปกครองเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า นำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีและบังเกิดสันติสุขอย่างยั่นยืนถาวร เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง  ทั้งสองหน่วยงาน จึงเห็นพ้องร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อแสดงถึงความเข้าใจระหว่างกันในอันที่จะประสานความร่วมมือในการพัฒนา แลกเปลี่ยนและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการดำเนินงาน โดยมีความร่วมมือดังนี้

  • ส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเสริมสร้างความเป็นพลเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 
  • จัดทำแผนและดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ ประเด็นปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)   
  • สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัย หลักสูตร คู่มือ บทความ สื่อ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเสริมสร้างความเป็นพลเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เพื่อจัดการศึกษาอบรม สัมมนา และการจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ (E-Learning) รวมถึงการเผยแพร่เนื้อหา ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ครอบคลุมทั้งออนไลน์และออฟไลน์
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า และศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการดำเนินการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง การดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในระดับพื้นที่ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันระหว่างศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า กับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • สนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่และวิทยากรในการจัดทำหลักสูตรทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การฝึกอบรม การทดลองใช้หลักสูตรและดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • ดำเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพลเมืองคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ของการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน


         ภายหลัง พิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว สถาบันพระปกเกล้าจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณ สำหรับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2565  หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสำคัญ เพื่อต้องการส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ เติบโตเป็นพลังที่เข้มแข็งของประเทศชาติและสังคมที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เข้าใจวิถีวัฒนธรรมแบบไทย พร้อมเป็นพลเมืองในอนาคตที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า