ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า Showcase แสดงผลงานโครงการสร้างสำนึกพลเมือง สำหรับภาคตะวันตก ประจำปี 2565


          เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2565 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า  จัดกิจกรรมประกวดผลงานของนักเรียนโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen Showcase) ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์สปา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวชื่นชม เป็นกำลังใจให้น้องๆ จาก 9 โรงเรียน ในจังหวัดสระแก้ว ตราด และจันทบุรี จำนวน 12 ทีมนำเสนอ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง" และกล่าวเปิดการประกวดในครั้งนี้  โดยมี นายณัฐพงศ์ รอดมี (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง) กล่าวรายงาน  ความตอนหนึ่ง ศ.วุฒิสาร ตันไชย กล่าวถึง โครงการสร้างสำนึกพลเมือง ในมิติกระบวนการประชาธิปไตย คือช่องทางหนึ่งที่เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหา โดยนักเรียนสามารถเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อแกไขปัญหาได้ ซึ่งทำให้มิติคุณค่าประชาธิปไตยอันเกี่ยวเรื่องวัฒนธรรมเกิดความเข้มแข็ง และถือเป็นกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการของการเรียนรู้การเป็นเจ้าของอำนาจ ที่มุ่งหวังต่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม

         การประกวดผลงานนักเรียนโครงการสร้างสำนึกพลเมืองในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยโรงเรียนในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดตราด จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี รวม 9 โรง มีทีมที่เข้าร่วมประกวดผลงานนักเรียนทั้งสิ้น 12 ทีม ซึ่งบรรยากาศในการประกวดผลงานนักเรียนโครงการสร้างสำนึกพลเมืองในครั้งนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้น สนุกสนาน คึกคัก เป็นอย่างมาก  และสิ่งที่นอกเหนือจากความตื่นเต้นในครั้งนี้ก็คือรางวัล แต่สิ่งที่มีค่ามากกว่ารางวัลที่ได้รับในวันนี้นั้นก็คือ ความรู้ ประสบการณ์ และความภาคภูมิใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ซึ่งถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาพลเมือง ให้ก่อเกิดขึ้นในสังคม  ผลงานผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทั้ง 6 ท่าน จากการนำเสนอ และเอกสาร ดังนี้ 1.นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) 2.อาจารย์อังสนา พิไสยสามนต์เขต (วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการฯ) 3.อาจารย์กู้เกียรติ ภูมิบูรณ์ (วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการฯ) 4.อาจารย์ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ (ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล) 5.ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง) และ 6.นางระพีพรรณ ทิวสระแก้ว  (หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ สถาบันพระปกเกล้า)

     สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 (ม.2) จ.จันทบุรี นโยบายแก้ไขปัญหา การว่างงานเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา (ม.1และม.2) จ.ตราด นโยบายแก้ไขปัญหา นกหน้าตลาดเทศบาลเมืองตราด
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี (ม.1 และ ม.2) จ.สระแก้ว นโยบายสาธารณะแก้ไขปัญหา การขาดวินัยทางการจราจรของชุมชน
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 คือ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา (ม.3) จ.ตราด นโยบายแก้ไขปัญหา การจราจรติดขัด
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 คือ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองกะพ้ออนุสรณ์ (ม.1และ ม.3) นโยบายแก้ไขปัญหา การขับรถย้อนศรจองคนในชุมชน 

          สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล และมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนโครงการเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เกิดพลเมืองที่มีสำนึกให้เป็นพลังกำลังของและประเทศชาติ บ้านเมืองต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า