ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์ฉากทัศน์ว่าด้วยการพัฒนานโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุ


             เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย ในคณะกรรมาธิการ การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิพากษ์ฉากทัศน์ว่าด้วยการพัฒนานโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุ” ผ่านระบบ Zoom  กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ ประธานคณะอนุกรรมการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย วุฒิสภา  กล่าวรายงานของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  โดย นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า 

            วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอฉากทัศน์ว่าด้วยแนวทางการพัฒนานโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุ และรับฟังความคิดเห็น วิพากษ์ และเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อได้ฉันทามติร่วมในทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนานโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุ  นำเสนอฉากทัศน์จากผลการศึกษาแนวทางการพัฒนานโยบายและกฎหมายว่าด้วยการพัฒนานโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินผู้สูงอายุ  พร้อมระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา ใน 2 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1.ข้อดี ข้อด้อย โอกาส และความท้าทายรวมถึงผลกระทบในการขับเคลื่อนให้บรรลุผลสำเร็จ  และ 2 แนวทางและวิธีการขับเคลื่อนผลักดัน และบทบาทของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดย นางสาวปัทมา  สูบกำปัง สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า