ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมเป็นเจ้าภาพและนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 14


         เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 : สถาบันพระปกเกล้า โดย สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นเจ้าภาพและนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยในปี 2565 : ทลายกำแพงศาสตร์เพื่อการพลิกฟื้นประเทศ” ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting  โดยนักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า นำเสนอผลงานวิชาการในกลุ่มย่อยที่ 1 ดังนี้บทความวิชาการ เรื่อง “ประสิทธิภาพของบทเรียน e-Learning และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ KPI e-Learning หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเมืองระดับชาติ สถาบันพระปกเกล้า โดย นายสมเกียรติ นากระโทก (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย) 

  • บทความวิชาการ เรื่อง “จากพหุนิยมทางวัฒนธรรมสู่พหุนิยมทางกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์” โดย นายอริย์ธัช บุญถึง (นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา)
  • บทความวิชาการ เรื่อง “พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ในมิติของทฤษฎีโครงสร้างองค์การ : กรณีศึกษากลุ่มการชุมนุมประท้วงตั้งแต่ พ.ศ. 2563 – 2564” โดย นายณพจักร สนธิเณร  (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย)
  • บทความวิชาการ เรื่อง “การศึกษาวิกฤติสังคมไทย: กรณีศึกษา การสื่อสารในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”  โดย นางสาวอินทุอร แสงอรัญ (นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา)
  • บทความวิชาการ เรื่อง “หลุมดำในกระบวนการยุติธรรมไทย ความเหลื่อมล้ำที่ลุกลาม: กรณีศึกษาปัญหากรือเซะ – ตากใบ”  โดย ดร.อภิญญา ดิสสะมาน (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล) 

         ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงานวิชาการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาพรรณ เจนสันติกุล จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงท้ายของการนำเสนอผลงานวิชาการกลุ่มที่ 1 ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า