ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น


         เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2565 สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยได้เชิญบุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดต่างๆ มาแบ่งปันประสบการณ์ และปัญหาที่พบเจอระหว่างการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยเป็นเวทีสำหรับภาคกลางและภาคใต้

         เวทีระดมความคิดเห็นการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 4 ภาค ภายใต้โครงการวิจัยประเมินผลการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเป็นการรวบรวบและความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ และนำไปใช้ในพื้นที่จริง รวบรวมมาจัดทำเป็นข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานด้านการจัดการเลือกตั้งต่อไ ป ซึ่งโครงการเวทีดังกล่าว จะเป็นการจัดระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้าน การจัดการเลือกตั้ง ทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี และการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยจะเป็นการระดมความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 4 ภาค ดังนี้ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า