ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดอบรม Content ปัง อย่าให้พังเพราะงานเขียน รุ่นที่ 2 แก่บุคลากรในวงงานรัฐสภา


          เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Content ปัง อย่าให้พังเพราะงานเขียน เป็นรุ่นที่ 2 ให้แก่  เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสามัญ วุฒิสภา นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร และนักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการสามัญ วุฒิสภา จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนงานในเชิงวิชาการ อบรมให้สามารถเรียบเรียงความคิดในการเขียนอย่างเป็นระบบ เขียนหนังสือได้อย่างมีความเชื่อมโยงตลอดทั้งชิ้นงาน และสามารถอบรมสามารถจับประเด็น และสรุปความได้อย่างชัดเจน 

         บรรยากาศแลกเปลี่ยนความรู้ในวันนี้ เต็มไปด้วยอรรถรส สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา นำโดย นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย วิทยากรผู้ให้ความรู้ในวันนี้ คือ นางสาวชมพูนุท ตั้งถาวร นักวิชาการผู้ขำนาญการ ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา เจ้าหน้าที่ และทีมงาน เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า