ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าร่วมพูดคุยกับ International Peace Foundation ในการจัดงานวิชาการร่วมกัน


         เมื่อวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 นายอูเว่ มอราเวทซ์ ประธาน International Peace Foundation เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ,นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า , ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ,นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล เพื่อเชิญสถาบันพระปกเกล้าเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน THAI-JAPAN-ASEAN BRIDGES Event Series ซึ่งเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-อาเซียน เสริมสร้างหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคง ความรุ่งเรือง และความยั่งยืน โดยมีแผนจะดำเนินการจัดงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึงเมษายน 2567 ณ ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น 

        International Peace Foundation เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งเมื่อปี 1999 เพื่อสนับสนุนงานด้านสันติภาพ ให้การสนับสนุนโครงการ และงานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้ง รวมถึงกลวิธีในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ส่งเสริมกิจกรรมด้านสันติ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดและทำความเข้าใจภายในสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  โครงการ Bridges เป็นโครงการเพื่อดำเนินการจัดงานเวทีแห่งสันติโดยไม่แบ่งแยกและไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใด กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ การเมืองการปกครอง การศึกษา เศรษฐกิจ ศิลปะ และสันติ รวมถึงการจัดแสดงโดยผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ฟิสิกส์ เคมี การแพทย์ และวรรณกรรม รวมทั้งบุคคลสำคัญทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมและสื่อสารมวลชน

        International Peace Foundation เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระปกเกล้าในฐานะเป็นองค์กรแห่งองค์ความรู้ จึงเรียนเชิญสถาบันพระปกเกล้าเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อสานความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันเพื่อส่งต่อความรู้อันเป็นประโยชน์ในระดับสากลต่อไป 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า