ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง ณ โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย


          สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง” ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2565 ณ โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการ กล่าวเปิดการอบรมครั้งนี้  วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ สร้างสำนึกพลเมือง ในอันที่จะก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสร้างประชาชนให้มีจิตสาธารณะ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 60 คน ประกอบไปด้วย นักเรียนพลเมือง ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรภาคประชาสังคม นักการเมืองท้องถิ่น ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำกระบวนการ ไปดำเนินการในพื้นที่เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในชุมชน และสามารถผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างแท้จริง


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า