ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจับมือ กองทุนพัฒนาสื่อฯ ผลักดันสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง


          วันที่ 19 เมษายน 2565 ณ ห้องรับรองสถาบันพระปกเกล้า  จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง สถาบันพระปกเกล้า กับ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) และนายธนกร  ศรีสุขใส (ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำสื่อสร้างสำนึกพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อพัฒนาและเผยแพร่สื่อที่สร้างสำนึกพลเมืองให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตเนื้อหาที่สร้างสรรค์สังคมให้มากยิ่งขึ้น ให้แก่เยาวชนอันเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญในการเป็นพลังของประเทศ 

         ทั้งนี้ นายธนกร  ศรีสุขใส (ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์) กล่าวถึงสถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันทางวิชาการที่มีความโดดเด่นด้านเนื้อหาที่จะให้ความรู้กับสังคม และทางกองทุนฯ มีพันธกิจในการร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อเผยแพร่สื่อที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จึงนับได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีและดำเนินต่อไปได้ด้วยดี ส่วน ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวถึงว่าแม้สถาบันฯ จะมีเนื้อหาทางวิชาการมากมาย เปรียบเสมือนมีเครื่องเสียงที่ดีแต่มีลำโพงที่ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ กองทุนฯ จึงเปรียบดังลำโพงที่ทรงประสิทธิภาพ ที่จะช่วยขยายความคิด แนวทางความรู้ ในเบื้องต้นความร่วมมือแรกในการประกวดสื่อสร้างสำนึกพลเมือง เป็นจุดเริ่มที่จะร่วมกันคิดที่จะนำสาระ ประเด็นที่จะมาสื่อให้สังคมเกิดบรรทัดฐานใหม่ ให้ยอมรับเหตุผลซึ่งกันและกัน โดยมีความต่อเนื่องและยั่งยืน ในพิธีลงนามร่วมด้วย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า)  นายณัฐพงศ์  รอดมี (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า)  ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ (รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์)  และดร.ชำนาญ งามมณีอุดม (รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์)


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า