ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า สร้างวิทยากรต้นกล้าวิถีพลเมือง หวังขยายพลังพลเมืองให้เติบโตเต็มพื้นที่


           เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองจัดอบรมโครงการอบรมวิทยากร : หลักสูตรวิถีพลเมืองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   ณ โรงแรมแมนดาริน อีสต์วิว พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “วัตถุประสงค์และความคาดหวังโครงการอบรมวิทยากรวิถีพลเมืองกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ซึ่งมีนายณัฐพงศ์  รอดมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง เป็นผู้กล่าวรายงาน 

          การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมต่อยอดให้กับคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ในพื้นที่ภาคกลาง 8 จังหวัด บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ที่ผ่านการอบรมในโครงการสร้างสำนึกพลเมืองของสถาบันพระปกเกล้า จำนวน 53 คน โดยมุ่งหวัง ส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมือง ได้มีวิถีชีวิต มีพฤติกรรมการแสดงออกที่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมือง เคารพสิทธิ หน้าที่ ศักดิ์ศรี และยอมรับความแตกต่างของผู้อื่น ซึ่งถือเป็นแนวทางที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติอย่างแท้จริงและยั่งยืน และการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าอบรมผู้จะสามารถนำเอาแนวคิดและกระบวนการที่ได้รับการถ่ายทอดแบบ Active learning และฝึกปฏิบัติระหว่างการอบรมเพื่อให้เกิดความชำนาญในการนำไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ของตนเองต่อไป 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า