ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นที่ 1


            เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นที่ 1  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไขย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดการศึกษาอบรม พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงเพื่อบริบทการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต” นอกจากนี้ นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ในฐานะนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังกล่าวแก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม โดยมี นายภควัต อัจฉริยปัญญา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวรายงาน

           สำหรับในช่วงบ่าย ได้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมรับฟังการบรรยายจาก ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ในหัวข้อ “การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่นกับการพัฒนารายได้สำหรับเทศบาล”  หลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและใกล้กับปัญหาในพื้นที่ อีกทั้งยังมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินภารกิจต่างๆ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อยกระดับการทำงานให้มีมาตรฐาน สอดรับกับทิศทางการพัฒนา และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่สังคมโลกอยู่ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงไป  ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้าจึงได้ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดให้มี “หลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นที่ 1” ทั้งนี้สำนักบริการวิชาการและวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ผสานพลังเพื่อออกแบบการเรียนการสอน  เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ได้เรียนรู้และวิเคราะห์บริบทเกี่ยวกับความท้าทายใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของเทศบาลทั้งทางตรงและทางอ้อม และได้เรียนรู้การบริหารงานในปัจจุบันที่มุ่งสู่การดำเนินงานเชิงรุก และเสริมสร้างนวัตกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างเทศบาล และต่อยอดไปสู่การเป็นเครือข่ายหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า