ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า ฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการสำหรับจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป ครั้งที่ 1


                เมื่อวันที่ 2 - 3 พ.ค. 2565 : สถาบันพระปกเกล้าจัดหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการ สำหรับจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก  ในวันแรกของการอบรม เป็นการกล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการอบรม โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ (หัวหน้าคณะฝึกอบรม กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป)  จากนั้น เป็นการบรรยาย เรื่อง "เทคนิคและกระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบการจัดเวทีรับฟัง" โดย ดร.อภิญญา ดิสสะมาน และ ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า)  ภาคบ่ายเป็นการบรรยาย "เทคนิคและกระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบการจัดเวทีรับฟัง" (ต่อ) โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ และ อ.ณวัฒน์ ศรีปัดถา (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า) และการบรรยาย หัวข้อ "แนวคิดและหลักการเป็นวิทยากรกระบวนการ" โดย อ.ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ (ผอ.สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า) 

                ส่วนในวันที่สอง เป็นการฝึกปฏิบัติ หัวข้อ "การออกแบบกระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็น" โดยผู้เข้าอบรมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยฝึกปฏิบัติเป็นวิทยากรกระบวนการ ผู้เข้าร่วมการประชุม และผู้สังเกตการณ์ โดยมีคำแนะนำจากคณะวิทยากรด้วย   จากนั้น เป็นการ "สรุป ประเมินผล และการเตรียมการสำหรับเครือข่ายเพื่อการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฎิรูป" โดย ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ ในช่วงท้าย เป็นพิธีปิดและมอบใบรับรอง โดย อ.ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ (ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า) โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน  ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม มาจากหลายภาคส่วน อาทิ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย กรรมการศูนย์การเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า และผู้นำระดับพื้นที่ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ในภาคตะวันออก

               สถาบันพระปกเกล้า ดำเนินงานตามแผนกิจกรรมปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ในกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ ที่ต้องการให้โครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ จึงมีการออกแบบและพัฒนา “หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการสำหรับจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการจัดรับฟังความคิดเห็น โดยเฉพาะบุคลากรระดับพื้นที่ ได้รับการฝึกอบรมความรู้และทักษะของการเป็นวิทยากรกระบวนการที่มีความพร้อมรับภารกิจสำคัญดังกล่าวในอนาคต


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า