ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

กิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรม CSR หลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 20 ณ จังหวัดกาญจนบุรี


             เมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 สำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานครั้งที่ 2 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 (ปศส.20) ณ จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร) รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ (ผู้อำนวยการหลักสูตร) และกรรมการหลักสูตร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ศรีวงศ์ สุมิตร รองศาสตราจารย์ศิริพร สัจจานันท์ รองศาสตราจารย์สาลินี วรบัณฑูร และ นายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง กิจกรรมการศึกษาดูงาน ในครั้งนี้ประกอบด้วย การศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการระบบประปาบาดาล และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นที่ ณ วัดทิพย์สุคนธาราม , การศึกษาดูงาน ณ บ้านพะยอมงาม หมู่ที่ 12 และ 19 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี และเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการฯ และก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ , การศึกษาดูงาน น้ำพุโซดาห้วยกระเจา บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 และเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการฯ

           ทั้งนี้ การศึกษาดูงาน ณ เขื่อนศรีนครินทร์ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยคณะนักศึกษาหลักสูตรได้เข้ารับฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน” โดย ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมถึงเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ  นอกจากนี้ คณะนักศึกษายังได้มีการไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนชาวนา ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “ความสำเร็จของการดำเนินการเศรษฐกิจฐานรากของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี” และได้เยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการ

           สำหรับกิจกรรมการศึกษาดูงานในครั้งนี้ นักศึกษาและคณาจารย์ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ณ วัดอินทาราม (วัดหนองขาว) ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีการร่วมกันบริจาคสิ่งของ เครื่องใช้ เงินยังชีพ และทุนการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาสและนักเรียน โดยมีการมอบสิ่งของและเงินยังชีพที่ต้องการความช่วยเหลือ จำนวน 4 ราย มอบเครื่องกรองน้ำ จำนวน 3 ชุด ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยตลุง และมอบเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาว มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) จำนวน 8 ทุน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 5 ทุน และโรงเรียนบ้านห้วยตลุง จำนวน 20 ทุน รวมทั้งสิ้น 33 ทุน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า