ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมเสวนา เรื่อง ปัญหาการกระจายอำนาจและข้อจำกัดในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


             เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วมเสวนา เรื่อง “ปัญหาการกระจายอำนาจและข้อจำกัดในการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมธนกร ชั้น 3 ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า