ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า อบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น ประชาธิปไตยในเยอรมนี บทเรียนสู่สังคมไทย


            เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565  สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จัดพิธีเปิดหลักสูตรระยะสั้น  (ผ่านระบบZoom) ประชาธิปไตยในเยอรมนี บทเรียนสู่สังคมไทย Democracy Development: What Thailand can learn from Germany โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ Mr.Frederic Spohr,Head of FNF Thailand and Myanmar Friedrich Naumann Foundation for Freedom กล่าวเปิดการศึกษาอบรม พร้อมด้วย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ที่ปรึกษาการต่างประเทศ และ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า  ร่วมสังเกตการณ์อบรม ดำเนินรายการโดย ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 

           จากนั้น เป็นการบรรยาย ในหัวข้อ ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของเยอรมนี โดย Dr. Danny Schindler จาก Institute for Parliamentary Research สาระสำคัญแบ่งเป็น 2 ส่วน ในส่วนที่ 1 เป็นระบบการเมืองเยอรมนี ภาพรวมและความท้าทายในปัจจุบัน ส่วนที่ 2 เป็นการควบคุมรัฐบาลโดยรัฐสภา ซึ่งภายหลังจากวิทยากรบรรยาย ผู้เข้าร่วมได้ตั้งคำถาม และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประชาธิปไตยระบบรัฐสภาของเยอรมนีและประเทศไทยในเชิงคุณค่าอย่างกว้างขวาง หลักสูตรดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ในด้านสถาบัน กลไกและคุณค่าในเยอรมนี และเผยแพร่ความรู้ประสบการณ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในเยอรมนี ซึ่งเป็นองค์ความรู้เพื่อปรับใช้กับสังคมไทย มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จำนวนทั้งสิ้น 130 คน  เรียนต่อเนื่องทุกวันพุธ ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2565


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า