ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

อบรมหลักสูตรสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา


        ระหว่างงวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดอบรมเพื่อขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา กล่าวต้อนรับแนะนำภาพรวมหลักสูตร โดย นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อนำความรู้ไปพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษานำร่อง ซึ่งจะนำรูปแบบการสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาไปประยุกต์ด้วยการฝึกอบรมในสถานศึกษานำร่อง พร้อมนำผลการสร้างสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  บรรยาย โดย ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และนักวิจัยโครงการ และ ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล (ผู้จัดการโครงการมูลนิธิฟรีดริช เนามัน)


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า