ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 10


         เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา รุ่นที่ 10 ณ ห้องประชาธิปก โดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลระบบรัฐสภาในสายตาประชาชน”   ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันวิชาการในกำกับของประธานรัฐสภา มีหน้าที่สำคัญประการหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ ให้แก่สมาชิกรัฐสภา รวมถึงบุคลากรที่อยู่ในวงงานรัฐสภา ได้จัด“หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา” ขึ้น ด้วยเล็งเห็นถึงภารกิจสำคัญของสมาชิกรัฐสภา ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ ที่กำลังขับเคลื่อนงานสำคัญของประเทศในปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดำเนินงานหลากหลายด้าน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ และสามารถแบ่งเบาภาระงานและสนับสนุนงานของสมาชิกฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาใน 4 มิติ ได้แก่ 

        1. เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตย ที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการของระบบรัฐสภา  
        2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการเมืองไทย
        4. เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำหน้าที่สนับสนุนงานของสมาชิกรัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        หลังจากนั้น นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดหลักสูตร และกิจกรรมปฐมนิเทศ โดย นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา จากนั้นทีมนักวิชาการ และทีมนักฝึกอบรมจากสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง  นำผู้เข้ารับการอบรมทำกิจกรรมสอดแทรกความรู้ผ่านเกมต่างๆ ในภาคบ่าย  หลักสูตรดังกล่าวจัดการอบรมต่อเนื่อง ให้กับผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการสามัญ จำนวน 130 คน ทุกวันศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2565


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า