ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าร่วมมือเครือข่ายเดินหน้างานปฏิรูปประเทศด้านการเมือง


           เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือวางแนวทางการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อน กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 (Big Rock 1) และกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 (Big Rock 5) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เป็นประธาน และกล่าวถึง เป้าหมายและทิศทางในการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อน กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ ศ.วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวถึงการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการเมืองของสถาบันพระปกเกล้า ที่ประกอบไปด้วยการจัดทำชุดความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในรูปแบบหนังสือ และจัดทำเป็นหลักสูตร สำหรับเยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงการจัดทำหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ e-Learning หลักสูตร “รู้รอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และมีการออกแบบสื่อการเรียนการสอน (Tool kit) ที่จะสามารถนำไปใช้อบรมผู้ที่จะเป็นวิทยากรตัวคูณ สำหรับกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 ประกอบด้วยงานวิจัย ชุดความรู้รอบรู้รัฐธรรมนูญ งานสัมมนา และการอบรมวิทยากรกระบวนการและรับฟังความคิดเห็น โดยมีการจัดทำ webpage รวบรวมสื่อสนับสนุนงานกิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการเมือง  คลิกเพื่อเข้าชมเว็บไซต์  และยังได้ข้อแนะนำการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์จาก นายเสรี สุวรรณภานนท์  ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน “การติดตามงานปฏิรูปประเทศด้านการเมือง” อีกด้วย 

           ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านการเมืองจากเครือข่ายอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งความคิดเห็นในการดำเนินการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาประเทศร่วมกัน


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า