ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การจัดทำ แผนโรงเรียนแห่งความซื่อตรง


          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์การจัดทำแผน “โรงเรียนแห่งความซื่อตรง” โดยพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าว เปิดงาน และกล่าวแสดงโอวาทและความสำคัญของความซื่อตรงในสังคมไทย   จากนั้น เป็นการบรรยายเรื่อง “ความซื่อตรง”โดย  ดร.เลิศพร อุดมพงษ์ (นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า) และกิจกรรมการระดมความคิดเห็นและจัดทำแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดย  ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และคณะ 

         ภาคบ่าย เป็นกิจกรรมให้นักเรียนแต่ละโรงเรียนนำเสนอ ผลงานโรงเรียนแห่งความซื่อตรง โดยมีโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” จังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านโป่ง จังหวัดตราด และ โรงเรียนวัดภูเขาทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงท้ายเป็นการสรุปและปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาวิจัย องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความซื่อตรงซึ่งส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย ในระหว่างปี 2542 ,2549 และ 2554) มีการสำรวจความคิดเห็นและค่านิยมเกี่ยวกับการทุจริตในสังคมไทย ในปี พ.ศ.2554 – 2555 มีโครงการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย: ปัญหา ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา ตามมาด้วยปี พ.ศ.2556 – 2557 โครงการศึกษากระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมและจัดทายุทธศาสตร์ความซื่อตรงสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อมาระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2564 สถาบันพระปกเกล้าได้นำผลการศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้ พัฒนาเป็นรูปแบบการดำเนินกิจกรรมในเครือข่ายชุมชนและสถานศึกษาเพื่อให้การเสริมสร้างความซื่อตรงมีผลในทางปฏิบัติมากขึ้น 

        การเสริมสร้างความซื่อตรงในสถานศึกษา เป็นพื้นที่หนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการเสริมสร้างวัฒนธรรมความซื่อตรงที่ส่งเสริมต่อประชาธิปไตยให้กับเยาวชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมด้านความซื่อตรงในโรงเรียน ติดตามและประเมินผล ตลอดจนนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นเอง จะช่วยให้ความซื่อตรงได้ถูกซึมซับในกลุ่มเยาวชนผ่านกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า