ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวแนะนำสถาบันฯ ในภาพรวมแก่คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 60 คน จากนั้นคณะศึกษาดูงาน รับฟังบรรยายพิเศษ โดยนายชลิต ถาวรนุกิจกุล และ วิลาวัณย์ หงส์นคร นักวิชาการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่” พร้อมทั้งเยี่ยมชมส่วนงานต่างๆ ของสถาบันพระปกเกล้าอีกด้วย


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า